Statistics Statistics
766660
Online User Online1
Today Today437
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,395
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,273
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

โครงการสัมมนาวิชาการ เปิดประตูความคิดพิชิตความสำเร็จ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางการเงิน

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านการประกันภัยและการลงทุน

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสาพัฒนาความสะอาด

โครงการบริการวิชาการ“การผลิตภายนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์”

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทำ-ตัดต่อหนังสั้น”

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการ การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

โครงการ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสินค้าอันตรายและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ธุรกิจBeer Game

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ TOEIC

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้นที่ 1

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการปีการ 2561

โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อเป็นนักปฏิบัติ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการพัฒนาจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงการโครงการ Workshop Walk Rally Activity ก้าวสู่นักฝึกอบรมมืออาชีพ

โครงการเตรียมเข้าสู่อาชีพ

โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนง “การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยบายศรีสู่ขวัญการตลาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์

โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาธุรกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือกระทำและสร้างกระบวนการคิด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตยและบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจศึกษา

โครงการพานักศึกษาเข้าร่วมงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศ

เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยการพัฒนาการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม ทุน วช. ปี 2561

โครงการการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Microsoft Office Specialist World 2016

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำการตลาดและสร้างรายได้ผ่าน Youtube

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (ศัพท์เฉพาะวิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรการส่งออก-นำเข้าตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่INCOTERMS 2010

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานตามโครงการ Work integrated learning

โครงการ กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ สาขาบัญชีรวมกันต่อต้านยาเสพติด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีอากรสู่ความเป็นบัญชีนักปฏิบัติ

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียน

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาคปกติ  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาจุดเน้นนักศึกษาด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการในพระราชดำริและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยนักศึกษาบัญชี

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาคปกติ

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาค กศ.พป.

โครงการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โครงการประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แบบไม่ใช้งบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์4.0

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตําบลแคราย

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy (SEDA)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การใช้สื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การจัดทำแผนธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

รายงานการมาเข้าปฏิบัติงานสาย และไม่ได้แสกน เข้า-ออก ของบุคลากร

โครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข

โครงการบริการวิชาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ

โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ

รายการงบประมาณรายจ่ายและขออนุมัติโครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)

โครงการประชุมคณะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา

โครงการเตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ

ขอรายงานผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

โครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในการจัดการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศแบบมืออาชีพ

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและอบรมให้ความรู้การประประกันคุณภาพ

โครงการบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียน01

โครงการหลักสูตรการเพาะเห็ดในครัวเรือน

โครงการจัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนฯ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรจากเห็ด

โครงการศึกษาดูงานคลังสินค้าเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้า

โครงการ วิทยาการจัดการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทง

โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Adobe After Effect เพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมอินโฟกราฟฟิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การตลาด (การตลาดเชิงกิจกรรม)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงินและการธนาคาร

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam ระดับสาขาวิชา

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามมาตรฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซียน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ Improvement Plan สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Microsoft Office Specialist World 2016

โครงการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางการเงินและการธนาคาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

ข่าวประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกาษา พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันการออกแบบเครื่องดื่ม NPRU Master Mixologists Competition 2019

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ Microsoft Office

โครงการอบรมการสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา

บัญชีนวัตกรรมไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีนวัตกรรมไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ของนักศึกษาบัญชี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะวิทยาการจัดการ

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้านบัญชีเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนภาษีอากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดือนธันวาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน Work Manual

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Past - Time สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองฯ การจดทะเบียน

จัดส่งโบสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งนักศึกษาผลิตสื่อร่วมงาน Invitation as partner institution in 3 rd international conference on meaia studies 2019 3 rd ICMS 2019

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

โครงการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ รายบุคคล Individual KM Plan

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 6 สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ และกำหนดการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารปชส.

ข่าวประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านประกัน

โครงการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562