Statistics Statistics
766605
Online User Online2
Today Today382
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,340
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,218
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 1. การปรับความสว่างของภาพโดยใช้คุณบัติของฮิสโตแกรม ณัฐฐา ฉิ่งทองคำ และณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
 2. การแยกวัตถุจากข้อมูลภาพถ่ายโทรศัพท์มือถือ กมลมาศ ทองเรือง ปิยะดา คัมภิรานนท์ และณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
 3. เกมผักหรรษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กฤษณะ ดีมา และกสมล ชนะสุข
 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ราคายางพาราด้วยวิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลชั้นเดียวซึ่งปรับได้ พรทิพย์ บุญพิทักษ์ ,ไก้รุ้ง เฮงพระพรหม,สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย,สุพจน์ เฮงพระพรหม,และเดช ธรรมศิริ
 5. แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม ท.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 6. แนวทางในการพัฒนาความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครฐม
 7. การประมาณค่าแนวโน้มต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกส้มโอของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
 8. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 9. รปแบบสุขภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และการเป็นสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง
 10. แนวทางการจัดการความขัดแย้งจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหนองแขม
 12. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
 13. ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม
 14. แนวทางในการปรับปรุงทางเดินเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสู่ยุคประชาคมอาเซียน
 15. การพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 16. แนวทางการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จังหวัดนครปฐม
 17. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม
 18. พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง
 19. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 20. การกระจายอำนาจกับการคลังท้องถิ่น กรีฑา สิมะวรา และ รชต หวังจันทร์
 21. ระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์-เดช ธรรมศิริ
 22. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขอผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม-วัลลภา วิชะยะวงศ์ และคณะ
 23. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน-ภัธรภร ปุยสุวรรณ
 24. The impact of perceived transformational leadership on perceived employee creativity in orchid farming in nakhon pathom province
 25. The comparative study of logistics cost structure for farmers siamese fighting fish
 26. Relationships between accounting practices and financial strengths of smes reflections from financial and accounting experts
 27. Work motivation of myanmar workers in the food processing factory case study of kasemchai farm group co ltd
 28. Factors affecting work efficiency of employees of nong pho ratchaburi dairy co operative limited (under the royal patronage)
 29. the philosophy of sufficiency economy to happiness in the work of the staff inbangkok
 30. factors affecting employee good organizational behavior thai sugar industry co ltd
 31. the marketing mix factors affecting selection credit of the government savings bank kui buri prachuap khiri khan province
 32. implementtation guidelines for electronic wasts disposal management in thailand to be sustainable developing country in ASEAN
 33.  importance of hotel brand equity in hospitality industry
 34. comparring performance of centralized and non centralized safety stock case study retail clothing business
 35.  the potential of agriculture based destinations for developing creative tourism a case study of ko lad e tan nakhon pathom province thailand
 36. Evaluation of business simulation laboratory project business education faculty of management science nakhom Rajabhat University
 37. CONFERENCE PROCEEDINGS 21 International Joint World Cultural Tourism Conference World Tourism Conference
 38. 11 DEPISA International Conference
 39. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปรียบเทียบการลงทุนส่วนบุคคลเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณของพนักงานในเขตหนองแขม วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วัฒนา เสรีคุณาคุณ และ อรสา อร่ามรัตน์
 40. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ภูไท แสงจันทร์ ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม และ วิศิษฐ์ ฤทธิบัญไชย
 41. แนวทางกาารพัฒนาส่วนประสมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเพื่อสร้างความภักดีในตราสินค้า อาลิสา พุ่มปรีชา ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา และ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
 42. การสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ ที่มีต่อ ส้มโอ จังหวัดนครปฐม สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
 43. ศัลยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมพล สุขเจริญพงษ์ กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ ศานติ ติฐสถาพรเจริญ
 44. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดงานเขตการศึกษามัธยาศึกษา เขต 8
 45. การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ ในจังหวัดสมุทรสาคร
 46. การประเมินผลโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทน และอัตราส่วนทางการเงินของการเพาะปลูกส้มโอ ในจังหวัดนครปฐม