Statistics Statistics
766655
Online User Online1
Today Today432
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,390
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,268
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

บริบทชุมชนกับการดำเนินงานเสียงตามสายเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยอ. ดร.ณัชชา ศิริธนาธร

การศึกษาระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน(RECAP)โดยอ.ทิวาพร ทราบเมืองปัก

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอจากการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน(recap) โดย อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน(RECAP) โดย ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวักนครปฐม โดย อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูลและคณะ

การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดย อ.ดร.เดช ธรรมศิริ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานโรงเรียนคาทอลิก โดยอ.ดร.วิดิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย ผศ.วรญา ทองอุ่นและคณะ

การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานปลาสวยงามของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อ.กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยอ.ธนาณัติ กล้าหาญและกนกวรรณ หลายชูไทย

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและฯ ผศ.ดร.สุภาณี

การเปรียบทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถอถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ โดย อ.ดร.เดช ธรรมศิริ

ผลกระทบของการทำข้อมูลให้เป็นปกติต่อประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภทข้อมูล โดย อ.ดร.เดช ธรรมศิริ

การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้นข้างโพด โดย อ.ธณานัติ

การพัฒนาระบบการขนถ่ายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดย อ.ธณานัติ กล้าหาญ

The Confirmatory Factor that affect effctiveness in the Catholic school By.Dr.wisit Rittboonchai0.4

The development of self-learning by assignment strategy for second - year accounting program students By ดร.ดารินทร์0.4

the interfluerce on social communication networks on the aqenda of thefront page of thai newpaper by Ass.Dr. Kritiya Rujichok0.4

กรวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ผศ. ดร.จันทนา0.6

การจัดการจราจรข้อมูลในโครงข่าย IP ด้วยวิธีจุดภายใน โดย ดร.ณัชชามญฑ์0.8

การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต โดย อ.ดร.อริสรา ธานีรณานนท์0.8

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม โดย อ.สมพล สุขเจริญพงษ์ และ อ.กสมล ชนะสุข0.8

การพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม โดย อ.กนกพัชร วงศ์อินทรอยู่และคณะ0.6

การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัดไทย โดย อ.ศ่านติ ดิฐสภาพรเจริญและ อ. สมพล สุขเจริญพงษ์0.8

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานโรงเรียนคาทอลิก โดย อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย และคณะ0.6

การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม อ.สมพล สุขเจริญพงษ์และคณะ0.8

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุเทพธนบุรี โดย อ.ดร.ภัธรภร0.6

แนวทางการจัดการที่มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการบรรจุยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุขในจังหวัดนครปฐม โดย จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา0.8

แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดย อ.พงษ์สันติ์ ต้นหยงและคณะ0.6

รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย0.6