Statistics Statistics
766519
Online User Online2
Today Today296
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,254
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,132
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อโครงการวิจัย  

1. โครงการการวิจัย เรื่อง การศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

2. แนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวของตลาดน้ำลำพญา : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

3. รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลลำพญา อ.บางเลน จ. นครปฐม    

5. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

6. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : กรณีศึกษาธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม    

7. แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

8. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น    

9. แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

10. การพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

11. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม    

12. แนวทาง สู่ความความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมร้านสะดวกซื้อใน จังหวัดนครปฐม    

13. ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดย่อม กลุ่มกิจการค้าในจังหวัดนครปฐม    

14. องค์ประกอบแห่งความสำเร็จของเจ้าของกิจการผลิตอาหารขนาดย่อม : ความเชื่อมโยงสู่หลักสูตรผู้ประกอบการระดับอุดมศึกษา  

15. สภาพปัญหาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่ 9 หมู่บ้า นสะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม    

17. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

18. ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะ วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2546 – 2547    

19. แนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเข้า ทำงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก

20. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม เพื่อกำหนดรูปแบบบัญชี : กรณีศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม    

21. แนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตเข้าทำงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก    

22. THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED SUPPLY CHAIN CENTER USING SUFFICIENT ECONOMY APPROACH: A CASE STUDY OF BETTA FISH VILLAGE IN NHONGPAKROENG, MUENG, NAKHON PATHOM    download

23. BUILDING THE SUPPLY CHAIN DATABASE SYSTEM

24. การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก

25. การพัฒนารูปแบบการบริการอย่างมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2554

26. การเลือกขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีจำแนก Adaptive Hillcrest-Valley และ mean พ.ศ.2554

27. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

28. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2554    

29. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

30. บริบทชุมชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของหอกระจายข่าวสาร บ้านดอนยายมิ หมู่ 18 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

31. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2554

32. สภาพการสื่อสารเพื่อป้องกันยาเสพติด : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

33. การพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

34. DO ENTREPRENEURSHIP PROGRAMS ADDRESS THE ISSUES ENTREPRENEURS FACE? พ.ศ.2554

35. การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) พ.ศ.2554

36. การสร้างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2554

37. การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก พ.ศ.2554

38. BUILDING THE SUPPLY CHAIN DATABASE SYSTEM พ.ศ.2554

39. THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED SUPPLY CHAIN CENTER USING SUFFICIENT ECONOMY CH : THE CASE STUDY OF BETTA FISH VILLAGE IN NHONGPAKROENG, MUENG, NAKHON PATHOM พ.ศ.2554

40. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ทำวิจัย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ)