Statistics Statistics
766631
Online User Online2
Today Today408
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,366
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,244
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)


ระบบการเรียนการสอน

1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์ แผนการเรียน เป็นแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรผู้บริหาร (Executive MBA) เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ แผนการเรียน เป็นแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)