Statistics Statistics
766580
Online User Online1
Today Today357
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,315
LastMonth Last Month5,168
ThisYear This Year27,193
LastYear Last Year67,925

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

 

   

         

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

   

      

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

   

      

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ปริญญาโท)

 

      

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

   

            

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

   

      

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

   

         

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

   

         

    

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

   

        

 

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(วิชาเอกการสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

 

      

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

(วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์มิลติแพลตฟอร์ม)

 

     

    

........................................................................................................................................

 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอีสปอร์ต

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

 

   

      

 

........................................................................................................................................

 

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ