ปก

สารบัญ

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินในของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสนามกอลฟ์เขตพื้นที่เมืองท่องเที่ยวทะเลตะวันตก

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในอุตสาหกรรมรองเท้าในประเทศไทย

การพัฒนาเครือข่ายค้าปลีก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทย

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโยคะ ของเพศหญิงวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ลักษณะงานและประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลกับความผูกพันธ์ต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารกับพรหมวิหาร 4