ปก

สารบัญ

สารจากคณบดี

ภาวะผูนำและวัฒนธรรมองคการที่มีตอผลสำเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหม

แนวทางการเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ในการใชบริการรานแวนตา

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางปญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคล

ปจจัยที่มีผลตอความสุขจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร

สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) ของผูบริโภคในจังหวัดราชบุรี

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุงหม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล​

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่สำคัญทั่วโลกและไทยในอนาคต