อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.สมใจ  บุญทานนท์

ผศ.ดร.สุภาณี  อินทน์จันทร์

อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร

อาจารย์ชัยยันต์  ชูตระกูร

อาจารย์ชัยวัฒน์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล


อาจารย์วันเพ็ญ  คงวัฒนกุล

อาจารย์รัตนา  เลิศภิรมย์ลักษณ์

ผศ. สิริรักษ์  ศรีเสวก

อาจารย์สุรสิทธิ์  จรัสเพ็ชร

อาจารย์วิชญะ  ตั้งสุนทรบัณฑ์

อาจารย์ศิริพร  สนคะมี