สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2900104   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Computer Applications in Business )

3601801 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming )

3602601 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นส าหรับงานธุรกิจ(Computer Graphic and Animation for Business) 1

3602801 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

3602802 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

3602804   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  (Data Structures and Algorithms)

3603604 วิธีวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Introduction to Research in Business  Computer)

3603804 เทคโนโลยีโมบายพาณิชย์ (Mobile Commerce Technology)

3603805 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business)

3604603 อนุวัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer Implement in Business)

3601101 กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์