โครงการสัมมนาวิชาการ เปิดประตูความคิดพิชิตความสำเร็จ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางการเงิน

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านการประกันภัยและการลงทุน

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสาพัฒนาความสะอาด

โครงการบริการวิชาการ“การผลิตภายนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์”

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทำ-ตัดต่อหนังสั้น”

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการ การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

โครงการ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสินค้าอันตรายและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ธุรกิจBeer Game

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ TOEIC

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้นที่ 1

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการปีการ 2561

โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อเป็นนักปฏิบัติ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการพัฒนาจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงการโครงการ Workshop Walk Rally Activity ก้าวสู่นักฝึกอบรมมืออาชีพ

โครงการเตรียมเข้าสู่อาชีพ

โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนง “การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยบายศรีสู่ขวัญการตลาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์

โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาธุรกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือกระทำและสร้างกระบวนการคิด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตยและบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจศึกษา

โครงการพานักศึกษาเข้าร่วมงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศ

เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยการพัฒนาการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม ทุน วช. ปี 2561

โครงการการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Microsoft Office Specialist World 2016

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำการตลาดและสร้างรายได้ผ่าน Youtube

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (ศัพท์เฉพาะวิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรการส่งออก-นำเข้าตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่INCOTERMS 2010

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานตามโครงการ Work integrated learning

โครงการ กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ สาขาบัญชีรวมกันต่อต้านยาเสพติด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีอากรสู่ความเป็นบัญชีนักปฏิบัติ

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียน

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาคปกติ  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาจุดเน้นนักศึกษาด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการในพระราชดำริและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยนักศึกษาบัญชี

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาคปกติ

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาค กศ.พป.

โครงการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โครงการประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แบบไม่ใช้งบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์4.0

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตําบลแคราย

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและขอใช้อุปกรณ์และสถานที่

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy (SEDA)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การใช้สื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การจัดทำแผนธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

รายงานการมาเข้าปฏิบัติงานสาย และไม่ได้แสกน เข้า-ออก ของบุคลากร

โครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข

โครงการบริการวิชาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ

โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ

รายการงบประมาณรายจ่ายและขออนุมัติโครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)

โครงการประชุมคณะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา

โครงการเตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการ

ขอรายงานผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

โครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในการจัดการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศแบบมืออาชีพ

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและอบรมให้ความรู้การประประกันคุณภาพ

โครงการบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียน01

โครงการหลักสูตรการเพาะเห็ดในครัวเรือน

โครงการจัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนฯ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรจากเห็ด

โครงการศึกษาดูงานคลังสินค้าเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ