หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

56/66

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

56/67

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

56/68

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

56/69

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

56/77

การจัดการทั่วไป

  

56/78

การจัดการทั่วไป

  

56/79

การจัดการทั่วไป

  

56/80

การจัดการทั่วไป

  

56/81

การจัดการทั่วไป

  

56/82

การจัดการทั่วไป

  

56/83

การตลาด

  

56/84

การเงินและการธนาคาร

  

56/85

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  

56/86

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

56/87

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

56/88

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

56/89

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

56/90

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

56/91

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

56/92

การจัดการโลจิสติกส์

  

56/93

การจัดการโลจิสติกส์

  

56/94

การบัญชี

  

56/95

การบัญชี

  

56/96

การบัญชี

  

56/97

การจัดการโลจิสติกส์