หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

53/62

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

53/63

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

53/64

นิเทศศาสตร์(โฆษณา)

  

53/65

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

53/66

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

53/67

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

53/68

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

53/69

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

53/70

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

53/71

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

53/72

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

53/73

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

53/74

การจัดการโลจิสติกส์

  

53/75

การบัญชี

  

53/76

การบัญชี

  

53/77

การบัญชี

  

53/79

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

53/81

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

53/83

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

53/88

นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)