หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

52/47

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

52/48

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

52/49

นิเทศศาสตร์(โฆษณา)

  

52/51

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

52/52

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

52/53

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

52/54

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

52/55

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

52/56

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

52/57

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

52/58

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

52/59

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

52/60

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

52/61

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

52/62

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

52/63

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

52/64

การจัดการโลจิสติกส์

  

52/65

การบัญชี

  

52/66

การบัญชี

  

52/75

การบัญชี