หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

51/43

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

51/44

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

51/45

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

51/46

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

51/47

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

51/48

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

51/49

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

51/52

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

51/53

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

51/54

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

51/55

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

51/56

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

51/57

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

51/58

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

51/59

การบัญชี

  

51/60

การบัญชี

  

51/70

นิเทศศาสตร์(โฆษณา)