หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

50/24

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

50/25

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

50/26

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

50/27

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

50/28

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

50/29

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

50/30

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

50/31

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

50/32

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

50/33

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

50/34

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

50/35

การบัญชี

  

50/36

การบัญชี

  

50/47

นิเทศศาสตร์(โฆษณา)

  

50/48

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

50/49

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

50/50

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

50/51

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)