หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

49/41

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

49/42

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

49/43

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

49/44

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

49/45

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

49/46

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

49/47

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

49/48

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

49/49

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

49/50

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

49/51

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

49/52

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

49/53

การบัญชี

  

49/54

การบัญชี

  

49/55

การบัญชี

  

49/67

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

49/68

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

49/69

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

49/70

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

49/71

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

49/72

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

  

49/73

นิเทศศาสตร์(โฆษณา)