หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

48/332/1

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

48/332/2

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

48/352/1

นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์)

  

48/352/2

นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์)

  

48/418/1

การจัดการทั่วไป

  

48/418/2

การจัดการทั่วไป

  

48/418/3

การจัดการทั่วไป

  

48/418/4

การจัดการทั่วไป

  

48/418/5

การจัดการทั่วไป

  

48/447/1

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

48/457/1

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

48/457/2

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

48/467/1

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

48/477/1

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

48/477/2

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

48/477/3

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

48/477/4

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

48/477/5

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

48/501/1

การบัญชี

  

48/501/2

การบัญชี