หมู่เรียน

สาขา

ดาวน์โหลด

47/332/1

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

47/332/2

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

47/342/1

นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)

  

47/372/1

นิเทศศาสตร์(สื่อสารการกีฬา)

  

47/418/1

การจัดการทั่วไป

  

47/418/2

การจัดการทั่วไป

  

47/418/3

การจัดการทั่วไป

  

47/418/4

การจัดการทั่วไป

  

47/418/5

การจัดการทั่วไป

  

47/418/6

การจัดการทั่วไป

  

47/447/1

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)

  

47/457/1

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

47/457/2

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)

  

47/467/1

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  

47/477/1

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

47/477/2

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

47/477/3

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  

47/501/1

การบัญชี

  

47/501/2

การบัญชี

  

47/501/3

การบัญชี