หมู่เรียน

สาขาวิชา

รายชื่อ

60/76

การตลาด

  

60/78

การเงินและการธนาคาร

  

60/79

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  

60/84

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

60/66

การจัดการทั่วไป

  

60/89

การบัญชี

  

60/81

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

60/86

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  

60/63

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

60/64

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

60/65

การจัดการทั่วไป

  

60/67

การจัดการทั่วไป

  

60/68

การจัดการทั่วไป

  

60/69

การจัดการทั่วไป

  

60/70

การจัดการทั่วไป

  

60/71

การจัดการทั่วไป

  

60/72

การจัดการทั่วไป

  

60/73

การจัดการทั่วไป

  

60/74

การจัดการทั่วไป

  

60/75

การตลาด

  

60/77

การเงินและการธนาคาร

  

60/80

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

60/82

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

60/83

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

60/85

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  

60/87

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  

60/88

การบัญชี

  

60/90

การบัญชี

  

60/29

ธุรกิจศึกษา

  

60/100

ธุรกิจศึกษา