หมู่เรียน

สาขาวิชา

รายชื่อ

58/46

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

  

58/47

นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

  

58/55

การจัดการทั่วไป

  

58/56

การจัดการทั่วไป

  

58/57

การจัดการทั่วไป

  

58/58

การจัดการทั่วไป

  

58/59

การจัดการทั่วไป

  

58/60

การจัดการทั่วไป

  

58/61

การตลาด

  

58/62

การตลาด

  

58/63

การเงินและการธนาคาร

  

58/64

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  

58/65

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

58/66

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

58/67

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

58/68

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

58/69

ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

58/70

การจัดการโลจิสติกส์

  

58/71

การจัดการโลจิสติกส์

  

58/72

การบัญชี

  

58/73

การบัญชี

  

58/74

การบัญชี

  

58/76

การเงินและการธนาคาร

  

58/77

การจัดการทั่วไป

  

58/78

การจัดการทั่วไป

  

58/19

ธุรกิจศึกษา