Statistics Statistics
572641
Online User Online4
Today Today144
Yesterday Yesterday161
ThisMonth This Month4,635
LastMonth Last Month9,258
ThisYear This Year56,760
LastYear Last Year76,654

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

Home

About

                History

                แนะนำคณะ

                ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

                แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2562

                โครงสร้างองค์กรการบริหารงาน

                คณะผู้บริหาร

                คณะกรรมการบริหารคณะ

                คณะกรรมการประจำคณะวิทาการจัดการ

                อาจารย์ประจำหลักสูตร

                อาจารย์ประจำสาขา

                โครงสร้างคระแบ่งงานตามหน่วย 2559

                บุคลากรสายสนับสนุน

                Brochure

                ติดต่อคณะ

Course

                ปริญญาตรี : Bachelor

                ปริญญาโท : Master’s degree

Student

                ปีการศึกษา 2558

                ปีการศึกษา 2559

                ปีการศึกษา 2560

                ปีการศึกษา 2561

Quality Assurance Education

                คู่มือประกันคุณภาพ

                รายงานการประเมินตนเอง

                การบริหารความเสี่ยง

                ก.พ.ร.

                ข้อมูลนักศึกษา

                เอกสารดาวน์โหลด

                รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

                ยุทธศาสตร์คระวิทยาการจัดการ ปรับปรุงครั้งที่ 4

                ประกาศคระวิทยาการจัดการ

                                มาตรการการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

                                มาตรการการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

                รายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558

                รูปแบบกระบวนจัดการความรู้

                ผลการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 – 2560

                หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

                แนวปฏิบัติที่ดี

                                แนวปฏิบัติที่ดี

                                ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ข้อสังเกต 1

Alumni

                ประชาสัมพันธ์ข่าว

Research and Academic Services

                งานวิจัย

                                ปี 2555

                                ปี 2556

                                ปี 2557

                                ปี 2558

                                ปี 2559

                                ปี 2560

                นักวิจัย

                การบริการวิชาการ

                ลิงค์หน่วยงานวิจัย

Culture

Regulation

E – learning

หน่วยงานอื่นๆ

                คณะครุศาสตร์

                คณะมนุษยศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                คณะพยาบาลศาสตร์

                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

บัณฑิตนักปฏิบัติ

                รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

กระดานข่าว

Site map

EN