สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

     

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานสาขาวิชา    

        

ณะกรรมการประจำสาขาวิชา

   

     

    

          

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาการตลาด

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

 ...........................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

     

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

       

         

      

                  ............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาการบัญชี

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

       

     

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

           

       

............................................................................................................................................................................................................................

 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

        

............................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ประธานกลุ่มรายวิชา  

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

      

............................................................................................................................................................................................................................