ประธานกรรมการ      (คณบดี)

รองประธานกรรมการ (ตัวแทนรองคณบดี)

  

กรรมการ  (ตัวแทนประธานสาขาวิชา)

  

กรรมการ  (ตัวแทนคณาจารย์)

    

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

เลขานุการ