ศึกษาสภาพแวดล้อมของการจัดการสินค่าเกษตร อ.ชนพงษ์

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์ อ.พงษ์สันติ์

แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ อ.ขวัญยุพา

ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรม-มินท์มันตา อ.จันจิราภรณ์

จรรยาบรรณตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี อ.ผศ.ดร.สุภาณี

ศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ.ณัฐวรรณ อ.พงษ์ชยนต์ อ.จุฑามาส

ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมุทรสาคร อ.ผศ.ดร.สภาณี

องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อ.ชนพงศ์

พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์ อ.ดร.เดช

เทคนิคการรวมกลุ่มการวิเคราะห์การถดถอย อ.ดร.เดช

บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการทีส่วนร่วมในการบริหารฯ อ.ดร.ภัธรภร

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ อ.ดร.ภัธรภร

กลยุทธิ์การบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศไทย อ.ดร.ภัธรภร

ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารูปแบบการลงทุนส่วนบุคคล อ.ดร.วิศิษฐ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ อ.ดร.วิศิษฐ์

Production Planning for Crops Producing   อ.พงชยนต์

Imbalance classification model for churn prediction อ.ดร.เดช

Co-Evolving ensemble of Genetic Algorithm  อ.ดร.เดช

ระบบบริการผลิตเอกสารด้วยเทคนิคแบบจำลอง

ความพร้อมและทัศนคติของนักศึกษาฯ อ.ดร.วิศิษฐ์

A Performance Study of the Media Natchamol

Political Communication Kitiya

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้ อ.รศ.โสรัจ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ.ดร.หรรษา

แนวทางส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน อ.ดร.ดารินทร์

แนวทางการส่งเสริมความผูกพันในองค์กร อ.ผศ.ดร.ธงชัย อ.ดร.วิศิษฐ์

รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับส้มโอ อ.ดร.วิศิษฐ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารูปแบบการลงทุนส่วนบุคคล

เมืองสื่อสร้างสรรค์ อ.รศ.ดร.เกศินี

พัฒนาเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ อ.วินัย

สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา อ.ภัธรภร

กลยุทธิ์ทางการตลาดและการจัดการลูกค้า อ.ดร.วิศิษย์

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการกระจายสินค้า อ.ธนาณัติ

วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อ.ผศ. ดร.จันทนา0.6

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของสถาบันดุดมศึกษาฯ อ.ดร.มินท์มันตา

ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน อ.ดร.จันจิราภรณ์

การศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน อ.ผศ.ดร.จันทนา

ความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อ.ผศ.ดร.เยาวภา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อ.ผศ.ดร.เยาวภา