Statistics Statistics
572655
Online User Online1
Today Today158
Yesterday Yesterday161
ThisMonth This Month4,649
LastMonth Last Month9,258
ThisYear This Year56,774
LastYear Last Year76,654

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

                    นับตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2547ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ อีก 2 สาขานอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ทำให้โครงสร้างของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นมารองรับ ได้แก่ คณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมีพัฒนาการเป็นลำดับ ดังนี้
                    ก่อนปี พ.ศ.2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ขึ้นแต่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                    ปี พ.ศ.2527 เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้อาคารเรียน เอ6 เป็นสำนักงานและอาคารในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
                    ปี พ.ศ.2528 ตั้งคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นทางการ เริ่มมีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  และในช่วงเริ่มต้นมีคณาจารย์ 10 ท่าน คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  อาจารย์อารีย์ สิกขมาน อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล  อาจารย์พิภพ สุวรรณรักษ์ อาจารย์จงจิต  ปัญญชุณห์  อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม  อาจารย์สนธยา  คงฤทธิ์ อาจารย์เจียม เคหะธูป อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่น และ อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์กุล
                    ต่อมาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศศาสตร์
                    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2537 ในส่วนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้
                    1. สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ไม่มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
                    2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ตามโปรแกรมวิชาต่อไปนี้
                        2.1 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เปิดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมนี้ในปีการศึกษา 2533
                        2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ซึ่งได้ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2532) โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ระดับปริญญาตรี 4 ปีแทน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
                        2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไประดับปริญญาตรี 4 ปี ได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 จนกระทั่งปีการศึกษา 2536 ได้ปิดโปรแกรมวิชานี้และเปิดรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน
ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
                   1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
                   2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
                   3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
                   4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
                   5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
                   6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
และยังได้เริ่มนำมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยสำนักงานคณะวิทยาการจัดการได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพและได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมดจัดทำคู่มือการศึกษาตนเองและคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย
                   ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทั้งในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและมีการจัดทำคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมตามหลักสูตรใหม่เป็นครั้งแรก
                  ปี พ.ศ. 2544 คณะฯ เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) และในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง
                  ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตรการจัดการทั่วไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมเดียวและในปีนี้คณะวิทยาการจัดการได้สร้างห้องปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์  1  ห้อง
                  ปี พ.ศ. 2546 ทางคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์) และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)ในระดับปริญญาตรี และเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)ในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 2 ห้อง
                  ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      (การจัดการทั่วไป) จำนวน 2 ห้อง  
                  ปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โปรแกรมธุรกิจระหว่างประเทศ) และในปีนี้คณะได้รับงบประมาณแผ่นดินจำนวน  40  ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์  
                  ปี พ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ และโปรแกรมธุรกิจระหว่างประเทศ โดยรับนักศึกษาสาขาละ 50 คน  การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบ่งเป็น 9 โปรแกรมวิชาและ 1 กลุ่มรายวิชา ดังนี้
    
                   1.      โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
                   2.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
                   3.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
                   4.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                   5.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
                   6.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
                   7.    โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
                   8.    โปรแกรมวิชาการบัญชี
                   9.    โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
                  10.    กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
                  ปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาการจัดการได้ยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีโดยการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
                  ปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มใช้อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ เป็นสำนักงานแทนอาคารเรียน เอ6 ซึ่งจะปรับปรุงเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมดทางคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชา
                  ปี พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2554 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรบัญชีบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
                  ปี พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชาเป็นกลุ่มหลักสูตรและสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อความสะดวกในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
                  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 7 สาขาวิชาดังนี้
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
                       - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
                  2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                       -  สาขาวิชาการบัญชี
                  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มี 2 สาขาวิชาดังนี้
                       -  สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
                       -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
                 ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เป็นประธานสาขาวิชา