บทเรียนออนไลน์

สาขาการจัดการทั่วไป

   1. อาจารย์สิริพงศ์  ไชยชนะ

       3563305 การบริหารสำนักงาน

      3561101 องค์การและการจัดการ

   2. อาจารย์ชนพงษ์  อาภรณ์พิศาล

       3561101 องค์การและการจัดการ

       3562501 สถิติธุรกิจ

   3. อาจารย์นรุตม์  โตโพธิ์ไทย

         3561101 องค์การและการจัดการ

  4. อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม

       3561101 องค์การและการจัดการ

   5. อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์

      3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ

  6. อาจารย์ดวงใจ  คงคาหลวง

        3563306 การวางแผนและการบริหารโครงการ

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   1.  อาจารย์จันจิราภรณ์  ปานยินดี

        3562406 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   2. อาจารย์จุฑามาส  ศรีชมภู

       3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาการตลาด

   1. ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์

      3541101 หลักการตลาด

   2. อาจารย์ภาวนา  บำรุงสุข

        3542401 การสื่อสารการตลาด

   3. อาจารย์ชญาพรรธณ์  หาญสวัสดิ์

        3543101 การบริหารการตลาด

   4. อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพนชัย

     (3543101) บริหารการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   1. อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล

         3604603 อนุวัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer Implement in Business)

   2. อาจารย์เดช ธรรมศิริ

        3601801  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   3. อาจารย์สมพล  สุขเจริญพงษ์

       3601401 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ

   4. อาจารย์กสมล  ชนะสุข

       3603805 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

   1. อาจารย์ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ

       3611101  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

    2. อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์

        3564309 การบริหารการจัดส่ง 

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

   1. อาจารย์นุสรา  เจนลาภวัฒนกุล

       3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

   2. อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา

      3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

สาขาการเงินและการธนาคาร

   1. อาจารย์ปิยะดา  คัมภิรานนท์

       3534401   การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)

สาขาธุรกิจศึกษา

   1. อาจารย์ดร. อริสรา ธานีรณานนท์

      3521103  หลักการบัญชีชั้นต้นสำหรับนักบัญชี

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วัลลภา วิชะยะวงศ์

      3543101 การบริหารการตลาด

  2. อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง

      3541101 หลักการตลาด

   3. อาจารย์กนก  วงศ์อินทร์อยู่

       3631501  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

สาขานิเทศศาสตร์

   1. อาจารย์ดร.มาริษา สุจิตวนิช

        9912101 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร์

   2. อาจารย์ทิวพร  ทราบเมืองปัก

      9933101  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทย

   3. อาจารย์วินับ  บุญคง

       9933202 การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

  4. อาจารย์วีรศักดิ์  นาชัยดี

      9934104 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาบัญชี

  1. อาจารย์สมใจ เภาด้วง

      3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1