Statistics Statistics
505305
Online User Online1
Today Today58
Yesterday Yesterday139
ThisMonth This Month4,891
LastMonth Last Month5,132
ThisYear This Year66,078
LastYear Last Year99,030

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

ชื่อโครงการวิจัย    

1. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม

3. ระบบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้อาร์เอฟไอดี    

4. ระบบการสื่อสารด้วยเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สาย

5. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกปลาสวยงามของไทย

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนครปฐม

7. ปัจจัยในการสอนที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)    

9. การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบขนส่งในอุตสาหกรรมสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม

10. การค้นหาทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดนครปฐม

11. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. จุดพลิกผันแห่งการสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของผู้พิการทางสายตากับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

13. ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

14. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

15. การพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม

16. แนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน ศึกษากรณีโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ University Utara Malaysia    

17. แนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18. กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม