หลักสูตรปริญญาโท

1. หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (MBA) 
Master of Business Administration (General Management)

2. หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (สำหรับผู้บริหาร) 
Master of Business Administration (General Management)


ระบบการเรียนการสอน

1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์
แผนการเรียน เป็นแผน ก. (วิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรผู้บริหาร (Executive MBA) เป็นการเรียนการสอนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
แผนการเรียน เป็นแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)