หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
  
   1.1. บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.2. นิเทศศาสตรบัณฑิต

            หลักสูตรปี 2555
     1.3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

            หลักสูตรปี 2555
     1.6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

            หลักสูตรปี 2555
     1.7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

            หลักสูตรปี 2555
     1.8. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

           หลักสูตรปี 2554

           หลักสูตรปี 2559
     1.9. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

           หลักสูตรปี 2555
   

2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี : ภาคปกติ

    2.1. ครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)
           
หลักสูตรปี 2558

3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
     3.1. บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
     3.2. นิเทศศาสตรบัณฑิต 
     3.3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
     3.4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     3.5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
   

ระบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมี 2 ภาค คือ
          1. ภาคปกติ     เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์    ในระบบ 2 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค)
          2. ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.)     เปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในระบบ 3 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค)