หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาคปกติ
  
   1.1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.2. นิเทศศาสตรบัณฑิต

            หลักสูตรปี 2555
     1.3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.4.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

            หลักสูตรปี 2554

            หลักสูตรปี 2559
     1.5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

            หลักสูตรปี 2555
     1.6.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            หลักสูตรปี 2555
     1.7.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

            หลักสูตรปี 2555
     1.8.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

           หลักสูตรปี 2554

           หลักสูตรปี 2559
     1.9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

           หลักสูตรปี 2555
   

2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี : ภาคปกติ

    2.1. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
           หลักสูตรปี 2558

3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ภาค กศ.พป.
     3.1. บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
     3.2. นิเทศศาสตรบัณฑิต 
     3.3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
     3.4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     3.5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
   

ระบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมี 2 ภาค คือ
          1. ภาคปกติ     เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์    ในระบบ 2 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค)
          2. ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.)     เปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในระบบ 3 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  (ไม่รวมสอบปลายภาค)