สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานสาขาวิชา    

        

ณะกรรมการประจำสาขาวิชา

         

    

          

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาการตลาด

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาการเงินและการธนาคาร

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

         

 ...........................................................................................................................................................................................................................

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

       

............................................................................................................................................................................................................................

สาขาการจัดการทั่วไป

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

        

          

                           

                  ............................................................................................................................................................................................................................

สาขาการบัญชี

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

     

............................................................................................................................................................................................................................

สาขานิเทศศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

           

    

............................................................................................................................................................................................................................

 

สาขาธุรกิจศึกษา

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

............................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ประธานกลุ่มรายวิชา  

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................