หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานสาขาวิชา    

        

ณะกรรมการประจำสาขาวิชา

        

    

          

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการตลาด

ประธานสาขาวิชา

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

 ...........................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการจัดการทั่วไป

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

           

     

                  ............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการบัญชี

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

      

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

           

    

............................................................................................................................................................................................................................

 

หลักสูตรธุรกิจศึกษา

ประธานสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

        

............................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ประธานกลุ่มรายวิชา  

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................