..........................................................คณบดีคณะวิทยาการจัดการ..........................................................

 

    

...........................................รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ...........................................

    

............................................ผูัช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ..........................................