..........................................................คณบดีคณะวิทยาการจัดการ..........................................................

 

    

...........................................รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ...........................................

      

............................................ผูัช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ..........................................