องค์ความรู้จากบริการวิชาการ
        1. การรายงานผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ “การอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนรุ่นเยาวชนเครือข่าย
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” ดาวน์โหลด
        2. การรายงานผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนธุรกิจ
(Business Plan)”กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลด
        3. การรายงานผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ “โครงการเว็บไซต์ให้ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองไผ่”
ดาวน์โหลด