รายงานการประเมินตนเอง

 แนวทางปฏิบัติด้านคุณภาพการศึกษา
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2556 ระดับคณะ

 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555 ระดับคณะ  
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555 ระดับโปรแกรม
      
 1. สาขาวิชาการบัญชี
        2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
        4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
        5.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        6. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
        7. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
        8. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
        9. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 ระดับคณะ
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2554 ระดับโปรแกรม
      
 1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
        2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
        3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
        4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
        5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
        6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
        7. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        8. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
        9. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ปี 2553 รอบสาม สมศ
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2553 ระดับคณะ
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2553 ระดับโปรแกรม
        
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
        2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
        3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
        4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
        5. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
        6. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        7. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
        8. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
        9. โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2552 ระดับคณะ
 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2552 ระดับโปรแกรม
      
 1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
        2. โปรแกรมวิชาการบัญชี
        3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)
        4. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
        5. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
        7. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
        8. โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2551
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2550