คู่มือประกันคุณภาพ

รายงานคู่มือประกันคุณภาพประจำปี จำแนกตามคณะและโปรแกรมวิชา

ปี 2556  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะปี 2556 download
คู่มือประกันคุณภาพระดับกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปี 2556 download
คู่มือประกันคุณภาพระดับกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี ปี 2556 download
คู่มือประกันคุณภาพระดับกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2556 download
ปี 2555  
คู่มือประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2555 download
คู่มือประกันคุณภาพระดับโปรแกรม ปี 2555  
โปรแกรมวิชาการตลาด download
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป   download
โปรแกรมวิชาการบัญชี download
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)     download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)     download
โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ download
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ download
ปี 2554  
คู่มือประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2554 download
ปี 2553  
คู่มือประกันคุณภาพระดับคณะ ปี 2553 download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรม ปี 2553  
โปรแกรมวิชาการตลาด download
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป   download
โปรแกรมวิชาการบัญชี download
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)     download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) download
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)     download
โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ download
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ download