คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3660 หรือ 3661

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3426-1068