คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

..............คณบดี..............

..............รองคณบดี..............

        

..............ผู้ช่วยคณบดี..............

    

..............ประธานสาขา..............