คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

..............คณบดี..............

..............รองคณบดี..............

        

..............ผู้ช่วยคณบดี..............

      

..............ประธานสาขา..............