ปรัชญา    “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่น”

 

ค่านิยมหลัก     

คณะวิทยาการจัดการ (Management Science) 

         M-Modern              มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงทุกพันธกิจ  

         S-Service                มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ มีการจัดสรรทรัพยากรในการทำงานที่ทันสมัย เพียงพอ และมี
                                              ประสิทธิภาพ
       
C-Competency       มุ่งเน้นการส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีม

       เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะหลัก Competency base) ในการดำเนินงาน

ผู้บริหารคณะ

           S-Supervision         ผู้บริหารคณะฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก

   M-Management      ผู้บริหารคณะฯ ต้องมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบ

                                  เปิดกว้าง และสร้างสรรค์

           A-Academic            ผู้บริหารคณะฯ ต้องมุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
                                          มาตรฐานต่าง ๆ

          R- Research             ผู้บริหารคณะฯ ต้องมีการส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกภารกิจ

          T-Technology          ผู้บริหารคณะฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

อาจารย์

          S-Skills                    อาจารย์ของคณะฯ ต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อการทำงานตามภารกิจต่าง ๆ

                                         ได้อย่างเต็มศักยภาพ

           M-Mindset                อาจารย์ของคณะฯ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรักองค์กรและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่าง

                                           มีประสิทธิภาพ 

           A-Academic        อาจารย์ของคณะฯ มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการฝึกอบรม, การศึกษาต่อ และการทำผลงานทางวิชาการ

            R-Research                อาจารย์ของคณะฯ มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยโดยให้แทรกเข้าไปในทุกภารกิจ

            T-Technology            อาจารย์ของคณะฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในทำงานตามภารกิจ

นักศึกษา

             S-Skills                 นักศึกษาของคณะฯ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีทักษะที่หลากหลาย สามารถ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และรองรับ

การทำงานในตลาดแรงงานได้ อย่างเต็มศักยภาพ

             M-Morals                    นักศึกษาของคณะฯ ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม

             A-Achievement            นักศึกษาของคณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

            R-Reading, Writing & Thinking       นักศึกษาของคณะฯ ต้องมีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์
                                                                    กล่าวคือ รู้ลึก คิดเป็น ปฏิบัติได้

            T-Technology               นักศึกษาของคณะฯ ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

 

เอกลักษณ์       “บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์        “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

 

วิสัยทัศน์         “มุ่งเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในภูมิภาคตะวันตก

พันธกิจ               1      ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

              2       วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

              3       บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

              4       สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

              5       บริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART  Faculty และหลักธรรมาภิบาล