Statistics Statistics
198647
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday291
ThisMonth This Month6,460
LastMonth Last Month8,072
ThisYear This Year38,345
LastYear Last Year93,754

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

ปรัชญา            

                  เพิ่มคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ 

                มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

                   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

                    2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

                    3. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น

                    4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                    5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์       จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์      บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

      1. เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

       2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

       3. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

       4. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะใช้งานได้

       5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำรงชีวิตด้วยความเหมาะสม