การจัดการความรู้

แผนและรายงานผลการจัดการความรู้


แผนการจัดการความรู้  ปี 2560 ดาวน์โหลด

 

แผนการจัดการความรู้ ปี 2559 ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติที่ดี ดาวน์โหลด

การประชุมจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจำปี

โครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management) และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 304 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 
 


องค์ความรู้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลากัด
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่งของอุตสาหกรรมปลาสวยงามในประเทศไทย
สภาวะการตลาดปลาสวยงาม