การจัดการความรู้

แผนและรายงานผลการจัดการความรู้


แผนการจัดการความรู้ ปี 2559 ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด

การประชุมจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ KM ประจำปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากร และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมัลดีฟส์บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

โครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management) และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 3 - 4 กรกฏาคม 2560 ณ แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังวัดเพชรบุรี

 
 


องค์ความรู้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลากัด
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่งของอุตสาหกรรมปลาสวยงามในประเทศไทย
สภาวะการตลาดปลาสวยงาม