คู่มือนักศึกษาปี 2552

หลักสูตรปริญญาตรี
     1.1. การบัญชี
     1.2. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
     1.3. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
     1.4. การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
     1.5. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
     1.6. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     1.7. นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
     1.8. ธุรกิจระหว่างประเทศ
     1.9. การจัดการโลจิสติกส์

คู่มือนักศึกษาปี 2553

หลักสูตรปริญญาตรี
     1.1. การบัญชี
     1.2. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
     1.3. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
     1.4. การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
     1.5. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
     1.6. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     1.7. นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
     1.8. ธุรกิจระหว่างประเทศ
     1.9. การจัดการโลจิสติกส์

คู่มือนักศึกษาปี 2554

หลักสูตรปริญญาตรี
     1.1. ธุรกิจระหว่างประเทศ

คู่มือที่ปรึกษา