สาขาวิชา

ลำดับที่ สาขาวิชา เว็บไซต์
1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Click
2  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Click
3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Click
4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Click
5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Click
6  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click
7  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ Click
8  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Click
9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Click
10 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา Click