Statistics Statistics
198671
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday291
ThisMonth This Month6,484
LastMonth Last Month8,072
ThisYear This Year38,369
LastYear Last Year93,754

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

สมาคมศิษย์เก่า

รายชื่อ รุ่น เบอร์โทร
ประธาน    
นายสุทธิสุด    กรุงกาญจนา รุ่น 2.2 081-9377707
รองประธาน    
นายจิรเดช  แสงหิรัญ รุ่น 1 089-9182213
นายปรีชา   อร่ามเธียรธำรง รุ่น 3.1 085-0595122 
นายไพโรจน์  สามทองกล่ำ รุ่น 5.1 085-9642781 
นายแจ่น     เอกเจริญวงศ์ รุ่น Ex 3 081-3185731
เลขานุการ    
นายบุญสม     รัศมีโชติ รุ่น 2.2 081-8748644
ผู้ช่วยเลขานุการ    
น.ส.ประภาพร  เปี่ยมคล้า รุ่น 2.2 081-4584598
น.ส.สุวินชา   จิตรโรจนรักษ์ รุ่น 5.1 081-7595453
ประชาสัมพันธ์    
น.ส.ภรภัทร    ภาปัทมาสท์ รุ่น Ex 3 081-5711131
ปฏิคม    
นายปองพล    ขันทองดี รุ่น Ex 2 080-9998508
เหริญญิก    
น.ส.สุสุมา      สายะสิต  รุ่น Ex 3 089-7911979
นายทะเบียน    
นายบุญสม     รัศมีโชติ (รักษาการแทน) รุ่น 2.2  081-8748644 
กรรมการที่ปรึกษา    
นายอุดม     จุ้ยเจริญ รุ่น 2.2 086-8074757
นายปิยะ     อนุวงศ์นวรัตน์ รุ่น 2.2 081-8586572 
นายประทีป  ปลื้มมีชัย น 2.1 081-9185874