สมาคมศิษย์เก่า

รายชื่อ รุ่น เบอร์โทร
ประธาน    
นายสุทธิสุด    กรุงกาญจนา รุ่น 2.2 081-9377707
รองประธาน    
นายจิรเดช  แสงหิรัญ รุ่น 1 089-9182213
นายปรีชา   อร่ามเธียรธำรง รุ่น 3.1 085-0595122 
นายไพโรจน์  สามทองกล่ำ รุ่น 5.1 085-9642781 
นายแจ่น     เอกเจริญวงศ์ รุ่น Ex 3 081-3185731
เลขานุการ    
นายบุญสม     รัศมีโชติ รุ่น 2.2 081-8748644
ผู้ช่วยเลขานุการ    
น.ส.ประภาพร  เปี่ยมคล้า รุ่น 2.2 081-4584598
น.ส.สุวินชา   จิตรโรจนรักษ์ รุ่น 5.1 081-7595453
ประชาสัมพันธ์    
น.ส.ภรภัทร    ภาปัทมาสท์ รุ่น Ex 3 081-5711131
ปฏิคม    
นายปองพล    ขันทองดี รุ่น Ex 2 080-9998508
เหริญญิก    
น.ส.สุสุมา      สายะสิต  รุ่น Ex 3 089-7911979
นายทะเบียน    
นายบุญสม     รัศมีโชติ (รักษาการแทน) รุ่น 2.2  081-8748644 
กรรมการที่ปรึกษา    
นายอุดม     จุ้ยเจริญ รุ่น 2.2 086-8074757
นายปิยะ     อนุวงศ์นวรัตน์ รุ่น 2.2 081-8586572 
นายประทีป  ปลื้มมีชัย น 2.1 081-9185874