ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560