ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562