รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ